NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Thu Lê
Date: May 16, 2015


Đây là phần mềm đọc tiếng Việt tốt nhất mà tôi biết. Nhờ phần mềm này tôi đã trải qua những đêm mất ngũ nhẹ nhàng, và khắc phục nhược điểm đôi mắt đang bị bệnh của tôi. Cảm ơn tác giả rất nhiều.
NHMTTS - Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt trực tuyến