NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

mỹ ái
Date: Jul 15, 2016


phần mềm này hay chứ chưa phải gọi là tốt nhất,mình đã từng nghe truyện đọc tại audioxaz gì đó,lúc đầu mình nghe mình còn nghĩ là người đọc chứ không phải là phần mềm còn phần mềm đọc này thìcũng hay nhưng cứng,nếu nghe tru...

Liên hệ