NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Lee Kyo
Date: Dec 24, 2010


Nên mở mã nguồn để chương trình được cải tiến và phát triển
NHMTTS - Phần mềm đọc văn bản tiếng Việt trực tuyến