NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Quyên Đỗ
Date: Mar 27, 2013


Như em được biết các phần mềm đọc tiếng việt như thế này hiện nay chưa nhiều và chưa được phổ biến lắm, có lẽ do chưa nêu bật được lợi ích của phần mềm này, giá như nó được phát triển trên điện thoại, đóng vai trò nh...
NHMTTS - Vietnamese text to speech online