NHMTTS SAPI5 4.0

Testimonials

Huy Phan
Date: Oct 14, 2010


Dù chưa phải là hoàn hảo nhưng tôi thấy rằng tác giả VNSpeech cũng đã làm khá tốt. Khi dùng thử phần mềm này tôi gặp lỗi khi đọc nội dung tiếng Anh. Tác giả hãy test để đưa ra sản phẩm tốt hơn nữa. Tôi đang sử dụng Windows 7 ...

Contact Us